دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام و مقاله اول 0 ریال 1,200,000 ریال ثبت نام