برگزاری دوگانه همایش
1401/04/31

مصوبه کمیته اجرایی همایش
 نحوه برگزاری همایش با توجه به شیوع موج جدید کرونا بصورت دوگانه (هیبریدی) یعنی حضوری (با ظرفیت محدود و ارائه کارت دعوت و با رعایت پروتکل های بهداشتی) و روزی دیگر بصورت مجازی می باشد. لذا با عنایت به درخواست برخی از ارائه دهندگان مقالات که مقاله ایشان بصورت شفاهی رزور پذیرفته شده است، زمان ارائه مقالات ایشان بصورت مجازی خواهد بود. جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.