دستورالعمل ارائه مقالات به صورت شفاهی (Oral) و پوستر
1401/04/17

ارائه شفاهی (Oral): 

ارائه دهنده باید مقاله خود را با استفاده از نرم افزار (Power point) در مدت زمان 12دقیقه ارائه دهد. ارائه شامل عنوان، مقدمه، مواد و روشها، بحث و نتیجه گیری باشد.

Oral
 
ارائه پوستر:

ارائه دهنده میبایست مقاله خود را در قالب پوستر به ابعاد ۷۰×۱۰۰ سانتی متر (PDF) به صورت عمودی تهیه کند. هر پوستر شامل عنوان، نام نویسندگان، سازمان، مقدمه، مواد وروش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع باشد و از عنوان "همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ" استفاده گردد.

Final Pooster