برگزاری همایش بصورت مجازی
1401/05/27

پیرو اطلاعیه قبلی نویسندگان مقالاتی که بصورت رزرو پذیرفته شده بودند مقالات خود را ارائه نمودند