محورهای کنفرانس

مواد اولیه لیگنوسلولزی

بیولوژی، حفاظت، اصلاح و فرآوری چوب

تبدیل شیمیایی مواد اولیه لیگنوسلولزی

تبدیل مکانیکی چوب

بازیافت

چاپ و بسته‌بندی در صنایع سلولزی

کاربردهای سازه ای مصالح چوب پایه

جایگاه استارتاپ و فضای مجازی در پیشبرد اهداف صنعت چوب و کاغذ

فناوری های نوین در صنایع لیگنوسلولزی

اقتصاد و مدیریت

صنايع مبلمان

سایر محورهای مرتبط با صنعت چوب و کاغذ