صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 25 آبان ماه 1396

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 10 آذرماه 1396

آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه­ ها: 15 آذرماه 1396

تاریخ برگزاری همایش: 29 و 30 آذرماه 1396